Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1.       Az adatkezelő adatai:

Az adatkezelő neve: Product-Expert Kft.
Az adatkezelő hivatalos címe: 
5350 Tiszafüred, Gyártelepi út 6-8.
Az adatkezelő adószáma: 
25961036-2-16
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 
16 09 017373

2.       Az adatkezelés célja:

Annak biztosítása, hogy a Vállalkozás működése megfeleljen az EU 2016/679. rendeletének, az Alaptörvénynek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és egyéb kapcsolódó jogszabályoknak. A webshop üzemeltetése kapcsán tárolt adatok célja az ügyfelek célhoz kötött kiszolgálása.

3.       A Vállalkozás által kezelt adatok köre:

a)       A Vállakozás a webáruház üzemeltetése során kezelt ügyféladatai:

Az adatkezelés célja:

A webáruház üzletmenetének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az EU 2016/679. rendelet a) pontja: az érintett hozzájárulása.

4.       Az adatkezelés helye

5350 Tiszafüred Gyártelepi út 6-8

5.       Az adattárolás időtartama

A 3.a) pontban jelzett személyes adatok: nem törölhető (1995. évi LXVI. törvény alapján);
A 3.b) pontban jelzett különleges adatok: nem törölhető (1995. évi LXVI. törvény alapján);
A 3.c) pontban jelzett adatok: a felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap (2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek.).

6.       Adattovábbítások:

A Társaság kizárólag a nyilvántartó rendszerében szereplő adatokat bizalmasan, a Társaság által alkalmazott adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, az adatokhoz korlátozott és különböző biztonsági szinteknek megfelelő hozzáférést enged, a rendszerből adattovábbítás csak a feljogosított szerveknek, illetve személyeknek a jogszabályi keretek között történik.

Az Előfizetőnek bármikor joga és lehetősége van megismerni, hogy róla a Szolgáltató milyen adatokat tart nyilván a rendszerben.

Annak érdekében, hogy az érintett adataival kapcsolatos információs önrendelkezési jogát megfelelően gyakorolni tudja, automatizált munkafolyamataiba kötelező beépíteni olyan naplózási rendszert, mely lehetővé teszi, hogy az érintett adatainak harmadik személy felé történő adattovábbítása, beleértve a továbbítás idejét, a pontos adattartalmat, visszakereshetővé váljon. E naplózás elsődleges célja, hogy az ügyfelekkel szemben a fennálló tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni.

Nem kell külön naplózási funkciót beállítani azon adattovábbításokra, melyek az ügyfelek egészét érintik és jelen szabályzatban pontosan rögzített az adattovábbítás időpontja és adattartalma.

A belső adatvédelmi felelős kötelessége a nem automatizált módon történő adattovábbításokról a belső adattovábbítási nyilvántartást vezetni (a mellékletben található minta alapján), amely tartalmazza a továbbított adatok.

a)      fajtáját és körét;
b)      címzettjét;
c)      továbbításának jogalapját.

A belső adatvédelmi felelős kötelessége továbbá, hogy minden harmadik személy esetében, ahová szerződéses kapcsolat keretében adatok továbbítása történik, a szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy

a)      a továbbított adatokat a harmadik személy milyen célra használhatja fel;
b)      a továbbított adatokat a harmadik személy csak a szerződésben foglalt feladatok elvégzéséhez szükséges minimális ideig tárolhatja;
c)      a szerződésben rögzített céloktól eltérő használat esetén a Társaság a szerződést egyoldalúan felmondhatja.

Amennyiben az adattovábbítás nem szerződéses kapcsolat keretében történik, hanem törvény felhatalmazása alapján, akkor a belső adatvédelmi felelős feladata az adatkérő által meghivatkozott törvény feltételei teljesülésének ellenőrzése, és a kért adatok továbbítását csak a törvényi feltételek teljesülése esetében hajthatja végre.

7.       Az érintettek jogai elsősorban:

-       A törléshez való jog: 

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait,

a) ha az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
b) ha a 2011.évi CXII. törvény 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes,
c) ha célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
d) ha törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
e) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése a 2011.évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b)-c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul,
f)  az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte,
g) ha  a 2011.évi CXII. törvény 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.
h) ha az érintett kérelmét a kezelt személyes adatok törléséhez a Társaság elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja
i) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
j) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok törlésére vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

-       A helyesbítéshez való jog:

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a Társaság, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére –haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

A szükséges módosításokat a kérelem alapján az adatgazda elvégzi, ennek tényéről tájékoztatja a belső adatvédelmi felelőst.

Mentesül a a Társaság a helyesbítéshez való jog érvényesítése alól, ha

a)      a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja rendelkezésére, vagy
b)      az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Ha az érintett kérelmét a kezelt személyes adatok helyesbítéséhez a Társaság elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja

a)      az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
b)      az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

-        A korlátozáshoz való jog:

A Társaság a korlátozáshoz való jogot az alábbi esetekben érvényesíti:

a)       ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
b)      ha a 2011.évi CXII. törvény 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
c)       ha a 2011.évi CXII. törvény 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig,
d)      ha a 2011.évi CXII. törvény 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de a 2011.évi CXII. törvény 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a 2011.évi CXII. törvény 25/F. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig.

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében a Társaság az érintett személyes adatokkal a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végez.

Ha az érintett kérelmét a kezelt személyes adatok korlátozásához  a Társaság elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja

a)      az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
b)      az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

8.       Bírósághoz fordulás lehetősége

A Társaság jogi képviselőjének feladata a bírósági tárgyalások során a Társaság jogkövető magatartását bizonyítani. A bizonyítási eljáráshoz a felelős adatgazdának és a belső adatvédelmi felelősnek minden lényeges információt, szabályzatot, naplóbejegyzést a jogi képviselő rendelkezésére kell bocsátani. Elmarasztaló bírósági ítélet esetén a Társaság Igazgatósága munkaügyi eljárást indíthat a vétő adatfeldolgozó, adatkezelést végző munkatárs vagy a belső adatvédelmi felelős ellen.

10.       Az Adatvédelmi Felelős/Tisztviselő elérhetőségei:

Az adatvédelmi felelős elérhetőségei:

Név: Product-Expert Kft.
Tel: 
+36-70-606-1270
e-mail: 
info@autotoltom.hu